•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania płatności za Przedmiot transakcji w serwisie internetowym prowadzonym przez Serwis pod adresem www.wzory-formularze.pl

 Kontakt z Serwisem można uzyskać:

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 § 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Płatne treści wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego dostępne po potwierdzeniu wpłaty przez Sprzedającego.

6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Serwis Internetowy na rzecz Klienta poza Serwisem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych treści.

7. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem wzory-formularze.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić dostęp do płatnych części serwisu zwanymi Przedmiotami transakcji.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Przedmiotów transakcji, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 § 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu  Internetowego dostępnego pod adresem wzory-formularze.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Serwis Internetowy wzory-formularze.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie treści oferowane w serwisie wzory-formularze.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie opublikowane na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji płatności  Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla  Firefox wersji 10.0 lub nowszej.

b. minimalna rozdzielczość ekranu [800x600] pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 § 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wzory-formularze.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Serwisu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu  potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 § 4 Płatności i czas dostępu do Przedmiotu transakcji

 1. Płatność za dostęp do treści w serwisie wzory-formularze.pl dokonywany jest za pośrednictwem:

- usługę Premium SMS obsługuje Dotpay ( usługa dostępna w sieciach komórkowych T-mobile, Plus GSM, Orange, Play, Heyah, Sami Swoi ). Regulamin usług i serwisów SMS.

- system płatności elektronicznych obsługuje przelewy24

2. Ceną za Przedmiot transakcji jest cena określona wg. opisów na stronach internetowych Serwisu Internetowego wzory-formularze.pl

3. Po wykonaniu prawidłowej transakcji Klient otrzymuje powiadomienie drogą elektroniczną o prawidłowo dokonanej płatności.

4. Klient ma prawo dostępu do Przedmiotu transakcji przez 24 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty za Przedmiot transakcji.

 § 5 Procedura reklamacji

 1. Przedmiot transakcji podlega możliwości zwrotu na rzecz Serwisu Internetowego  wzory-formularze.pl Czas zwrotu każdego przedmiotu transakcji określa się na 10 dni od dnia dokonania transakcji.

2. Reklamacje spowodowane płatnościami należy składać na:

- dla usługi Premium SMS prosimy korzystać z formularza pod tym linkiem.

- dla płatności przelewy24 na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Przedmiot transakcji wraz z dowodem zakupu.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Przedmiot transakcji na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość Przedmiotu transakcji.

5. Jeżeli Przedmiot transakcji jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Przedmiotu transakcji zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności przedmiotu transakcji  z umową nie zawiadomi serwisu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 § 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów serwisu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Pobierz plik” Klienci posiadający konto w Serwisie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 § 7 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Serwisu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, płatności w Serwisie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 § 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data opublikowania regulaminu: 03.07.2014 r.