•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Formularze, wzory dla działu kontroli jakości, metrologii, pomiarów - pobierz za darmo!

Pobierz za darmo najnowszy wzór formularza w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Formularze dla działu kontroli jakości, metrologii, pomiarów.

 

Spis formularzy:


1. Karta kontroli jakości produktu wzór ISO.docxdoc

Karta kontroli jakości wzór ISO jest to dokument, który określa i opisuje punkty kontroli jakości dla danego wyrobu, które są wymagane w poszczególnej fazie produkcji. Karta ta zawiera miejsce na wpisanie parametrów pomiarowych...


2. Rejestr kontroli jakości wzór ISO.docxdoc

ejestr kontroli jakości wzór ISO stosuje się w celu ewidencji przeprowadzonych pomiarów przez kontrolera jakośći lub pracownika wykonującego kontrolę jakości wyrobu według karty kontroli jakości...


3. Karta kontroli jakości magazynu wzór ISO.docxdoc

Karta kontroli jakości magazynu wzór ISO dokument wykorzystuje się w celu określenia i opisania zasadkontroli produktu danego dostawcy podczas przyjęcia na magazyn lub w magazynie. Karta pozwala zdefiniować parametry pomiarowe...


REKLAMA

4. Wzór ewidencyjny narzędzia pomiarowego.docx

Formularz ewidencyjny przyrządu pomiarowego służy do prowadzenia rejestru wykonanych badań i okresu ważności dla danego przyrządu pomiarowego. Karta zawiera miejsce na: szczegółowe dane narzędzia, tabelę do prowadzenia rejestru ważności narzędzia...


5. Wzór harmonogramu kontroli przyrządów pomiarowych i wzorców.docx

Formularz harmonogramu kontroli przyrządów pomiarowych i wzorców służy do łatwiejszej
archiwizacji danych dotyczących przeglądów. Dokument zawiera pozycje takie jak: nazwa
przyrządu pomiarowego...


6. Wzór karty ewidencyjnej narzędzia pomiarowego.docx

Formularz karty ewidencyjnej narzędzia pomiarowego pracowni pomiarów elektrycznych służy do łatwiejszego i pełniejszego archiwizowania danych. Dokument jest na tyle rozbudowany...


7.Wzór formularz kontroli odbieranych wyrobów.docx

Wzór karta kontroli dostaw stosuje się do przeprowadzenia kontroli odbieranego wyrobu lub materiału. Karta służy do kontroli określonego produktu według przyjętych kryteriów i wymagań...


8. Wzór wykazu wyposażenia pomiarowego do sprawdzenia.docx

Formularz wykazu wyposażenia pomiarowego do sprawdzenia. Dokument zawiera miejsce na: pracownie pomiarową, datę, liczbę porzadkową miejsce, nazwa przyrządu...


9. Wzór rejestru przyrządów tracących ważność.docx

Formularz wykazu przyrządów które utraciły bądź utracą ważność. Dokument zawiera miejsce na: pracownie pomiarową, datę, liczbę porządkową, nazwę przyrządu...


10. Wzór rejestru wyposażenia pomiarowego.docx

Formularz rejestru wyposażenia pomiarowego. Dokument posiada miejsce na: liczbę porządkową, nazwę wyposażenia i typ, data rejestru, symbol wyposażenia, numer fabryczny...


11. Wzór sprawozdania z pomiarów pracowni.docx

Formularz sprawozdania z pomiarów pracowni pomiarowej. Dokument zawiera miejsce na: nazwę przedmiotu, dla kogo, numer zamówienia, numer i cecha rysunku, ilość sztuk, wymiary rysunkowe, wymiary rzeczywiste...


12. Wzór rejestr przeglądów przyrządu.docx

Formularz rejestr przeglądów jest to dokument służący do zapisywania przeprowadzonych przeglądów oraz do planowania kolejnych przeglądów danego narzędzia lub przyrządu pomiarowego ( może być również użyty do rejestru przeglądów maszyn, pojazdów itp. )...


13. Wzór rejestr tygodniowy przeglądów przyrządu.docx

Formularz tygodniowy rejestr sprawdzania narzędzi służy do rejestru przeprowadzonych przeglądów narzędzi według kolejnych tygodni, miesięcy lub lat ( dokument jest w 100% edytowalny można dostosować go do własnych potrzeb )...


 14. Wzór orzeczenia kontroli.docx

Formularz orzeczenie kontroli wystawia się w przypadku znalezienia wadliwych części w procesie kontroli jakości. Służy do opisania znalezionych wad produktu oraz...


 15. Wzór zlecenia wykonania pomiarów.docx

Formularz zlecenia wykonania pomiarów jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pomiarów części, przedmiotu w laboratorium pomiarowym...


 16. Wzór wyniki badań pracowni.docx

Formularz wyników badań pracowni. Dokument dość uniwersalny pasuje do wszystkich badań przeprowadzanych w firmie nie zależnie od działu i dziedziny badań...


 17. Wzór program auditu.docx

Formularz program auditu stosuje się do zapisu ustaleń dotyczących przeprowadzenia auditu jakościowego. Formularz definiuje kto będzie uczestniczył w grupie auditorów oraz dostawców, określa czas i termin rozpoczęcia oraz zakończenia spotkania. Dokument zawiera również...


 18. Wzór świadectwo odbioru jakościowego.docx

Formularz świadectwo odbioru jakościowego jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z wymaganiami technicznymi oraz jakościowymi...


 19. Wzór lista uczestników w audycie.docx

Wzór lista uczestników auditu stanowi niezbędny załącznik do raportu każdego odbywającego się auditu w firmie. Dokument to tabela z miejscem na rejestr osób uczestniczących w audicie...


 20. Wzór roczny plan auditów.docx

Wzór plan auditów dostawców jest doskonałym narzędziem do planowania oraz rejestru auditów w firmie z podziałem na poszczególne kwartały w danym roku. Dokument zrobiony jet w formie tabeli...


 21. Wzór rejestru wykonanych badań.docx

Wzór rejestru przeprowadzonych badań służy do odnotowania wykonanych badań w laboratorium pomiarowym na podstawie dostarczonych próbek. Formularz jest ogólny tzn. nie zawiera miejsca na szczegółowe wyniki pomiarów lecz miejsce do odnotowania zaistniałego badania tak jak data dostawy...


 22. Wzór raport z auditu jakości u dostawcy.docx

Formularz raport z auditu systemu jakości to dokument oceny adutitu pod kątem wymagań rozdziałów normy PN-ISO 9001. Dokument jest kompleksowym narzędziem służącym do szczegółowej analizy systemu jakości dostawcy dzięki rozbudowanej budowie . Formularz zawiera miejsce na...


 23. Wzór raportu z auditu procesu lub wyrobu.docx

Wzór raportu z auditu wyrobu lub procesu jest kompleksowym dokumentem pozwalającym na dokładny opis i ocenę całego wykonanego auditu u dostawcy / klienta. Dokument zbudowany jest z kilku tabel dostosowanych do zawartych rodzajów informacji dotyczących auditu takich jak : dane stron biorących...


 24. Wzór akcja wycofania towaru.docx

Formularz zgłoszenie akcji nawrotowej towaru stosuję w celu ogłoszenia konieczności naprawy sprzedanego towaru lub usługi z powodu określonych nieprawidłowości. Dokument zawiera miejsce na opis i uzasadnienie konieczności akcji nawrotowej...


 25. Wzór karty działań zapobiegawczych i korygujących.docx

Wzór karty zadań korygujących i zapobiegawczych stanowi kompletną dokumentację dotyczącą czynności wykonywanych w celu poprawy lub wyeliminowania określonego problemu dotyczącego najczęściej jakości wyrobu i/lub procesu...


26. Wzór rejestru działań zapobiegawczych.docx

Formularz rejestru działań zapobiegawczych stosuje się do rejestru i weryfikowania podjętych czynności w danej komórce organizacyjnej...


 27. Wzór rejestru niezgodności z reklamacji.docx

Wzór rejestr niezgodności z reklamacji jest to dokument służący do prowadzenia ewidencji niezgodności z reklamacji otrzymanych od klientów. Dokument definiuje datę przyjęcia reklamacji, opis reklamacji, identyfikator, osobę odpowiedzialną za działania korygujące...


 28. Wzór rejestru niezgodności.docx

Wzór rejestru niezgodności jest dość uniwersalny może służyć do ewidencji niezgodności występujących w konkretnej komórce organizacyjnej i/lub niezgodności wyrobów i/lub wartości materialnych bądź niematerialnych i/lub odnoszących się do konkretnego projektu lub zlecenia...


 29. Wzór powiadomienie o rozpoczęciu działań zapobiegawczych i korygujących.docx

Wzór zawiadomienie o konieczności podjęcia działań korygujących i zapobiegawczych to dokument służący do zawiadomienia określonych podmiotów lub komórek organizacyjnych o konieczności przeprowadzenia czynności w danej sprawie...


 27. Wzór harmonogram działań zapobiegawczych.docx

Wzór harmonogram prowadzenia działań korygujących służy do prowadzenia rejestru oraz stanu wykonania zadań korygująco-naprawczych dla określonego tematu. Formularz zawiera nagłówek z nazwą tematu, którego dotyczy harmonogram oraz tabelę służącą do wypisania tematów zadań korygujących...


 30. Wzór programu okresowej kontroli metrologicznej.docx

Formularz programu okresowej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Dokument zawiera miejsce na: pracownie pomiarową, datę, liczbę porządkową, nazwę wyposażenia...


 31. Wzór protokół niezgodności dostawy.docx

 Wzór protokół niezgodności dostawy stosuje się w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności przy dostawie towaru. Dokument stworzony został w formie tabeli z przejrzystymi polami do wypełniania...


 32. Wzór karta dostawcy.docx

Wzór karta dostawcy jest to dokument służący do rejestru czynników jakościowych danego dostawcy na podstawie zebranych ocen. Karta pozwala na czytelne przechowywanie informacji oraz śledzenie wyników poprawy lub obniżenia jakości dostaw, terminowości, współpracy handlowej...


 33. Wzór karty wyboru lub zmiany dostawcy.doc

Wzór karta zmiany lub wyboru dostawcy stosuję się w celu zmiany dostawcy określonego wyrobu. Karta zawiera listę potencjalnych dostawców  oraz zestawienie wszystkich ofert według określonych parametrów...


 

 

 

Aby pobrać potrzebny dokument wystarczy wypełnić kilka pól  i gotowe, trwa to niecałą minutę.