•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Formularze, wzory dla działu Administracji - pobierz!

Pobierz za darmo najnowszy wzór formularza w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Formularze dla działu administracji.

Spis formularzy:


1. Wzór plan przeglądu pojazdu / samochodu.docxdoc

Formularz plan przeglądów pojazdu stosuje się w celu zaplanowania i rejestru przeglądów danego pojazdu. Dokument zawiera nagłówek oraz tabelę zawierającą miejsce na: szczegółowy opis samochodu, opis przeglądu, okres, w którym plan przeglądów obowiązuje, daty wykonania zaplanowanych przeglądów...


 2. Wzór rejestr przeglądów pojazdu / samochodu.docxdoc

Formularz rejestr przeglądów pojazdu jest to dokument służący do zapisywania przeprowadzonych przeglądów oraz do planowania kolejnych przeglądów danego pojazdu ( może być również użyty do rejestru przeglądów maszyn, urządzeń itp. )...


REKLAMA

3. Wzór rejestr napraw pojazdu / samochodu.docxdoc

Formularz karty remontowej pojazdu / samochodu stosuje się w celu rejestru wykonanych remontów i przeglądów danego pojazdu na przełomie całej eksploatacji pojazdu. Dokument zawiera miejsce na wpisanie szczegółowego opisu pojazdu oraz dwie tabele, jedna do rejestru  poszczególnych awarii/przeglądów/serwisu...


4. Wzór protokół przekazania samochodu służbowego.docx

Formularz protokołu przekazania samochodu służbowego służy do przekazania pojazdu służbowego z jednej osoby na drugą. Wzór zawiera miejsce na szczegółowe dane pojazdu, numer dowodu...


5. Wzór upoważnienia do prowadzenia samochodu służbowego.docx

Formularz upoważnienia do prowadzenia samochodu służbowego służy do zezwolenia na prowadzenie pojazdów służbowych dla określonego pracownika. Wzór zawiera oświadczenie o upoważnieniu osoby...


6. Wzór centralny rejestr maszyn i urządzeń.docx

Formularz centralny rejestr maszyn i urządzeń. Dokument nadaje się do archiwizowania danych dotyczących maszyn i urządzeń w wielu firmach...


7. Wzór rozdysponowania samochodów służbowych.docx

Formularz rozdysponowania samochodów służbowych służy do rejestru osób pobierających samochody służbowe. Dokument zrobiony jest w formie tabeli, posiada miejsce...


 8. Wzór likwidacja środka trwałego.docx

Formularz likwidacja środka trwałego służy do wyrejestrowania z wpisu rejestru środków trwałych danego przedmiotu. Dokument zawiera miejsce na nazwę i numer...


 9. Wzór przydziału środka transportu wewnętrznego.docx

Formularz przydział środka transportu wewnętrznego stosuje się w celu upoważnienia osoby do pobrania i korzystania z różnego rodzaju środka...


 10. Wzór centralny rejestr środków transportu.docx

Formularz centralny rejestr środków transportu stosuje się do ewidencji wszystkich rodzajów pojazdów w firmie zwanych środkami transportu. Dokument można stosować do rejestru pojazdów należących do kilku placówek lub zakładów...


 11. Wzór pozwolenie na wjazd na teren zakładu.docx

Formularz pozwolenia na wjazd na teren zakładu. Dokument powinno się stosować gdy: przedstawiciel z firmy współpracującej chce wejść na teren naszej firmy...


 12. Wzór rejestru sprzedaży i marketingu.docx

Formularz rejestru zleceń marketingu i sprzedaży. Dokument używany w działach marketingu i sprzedaży do ułatwienia prowadzenia ewidencji rejestru zleceń...


 13. Wzór rejestru zleceń wychodzących.docx

Formularz rejestru zleceń wychodzących jest idealny do prowadzenia ewidencji rejestru zleceń wychodzących z firmy bądź poszczególnych działów...


 14. Wzór rejestr przepisów obowiązujących w firmie.docx

Wzór rejestru przepisów obowiązujących na terenie firmy jest to dokument służący do prowadzenia ewidencji dokumentów takich jak akty prawne, polecenia, procedury, instrukcje itp. ...


 15. Wzór rejestr obowiązujących decyzji administracyjnych.docx

Wzór wykaz obowiązujących decyzji administracyjnych jest dokumentem służącym do rejestru ustanowionych decyzji prawnych w zakładzie. Wykaz w formie tabeli zawiera miejsce na nazwę decyzji...


 16. Wzór rejestr uprawnień i koncesji w firmie.docx

Wzór wykaz uprawnień wewnątrz zakładowych to dokument służący do rejestru otrzymanych zezwoleń oraz innych dokumentów pracownikom firmy. Dokument zawiera miejsce na imię i nazwisko...


 17. Wzór ocena merytoryczna aktu normatywnego.docx

Wzór ocena merytoryczna aktu normatywnego stosuje się w celu opisania i oceny skutków wprowadzenia nowego zarządzenia, polecenia, procedury lub instrukcji dla Biura Organizacyjno Prawnego. Dokument zawiera miejsce na opis aktu ( zarządzenie, procedura, polecenie lub instrukcja ), termin zwrotu oceny do biura...


 18. Wzór ankiety zadowolenia klienta.docx

Wzór ankieta z satysfakcji zakupu klienta służy do oceny wiedzy, kompetencji zawodowych pracowników firmy, procedur związanych z zakupem wyrobu oraz zadowolenia z jakości zakupionego wyrobu. Ankietę klient powinien wypełnić po zakupie wyrobu nie przed. Dokument jest w pełni edytowalny...


 19. Wzór zlecenie sprawdzenia pojazdu służbowego.docx

Wzór zlecenia przygotowania pojazdu wystawia się wtedy kiedy zachodzi potrzeba sprawdzenia samochodu i jego ogólnego przeglądu przez pracownika firmy. Celem takiego zlecenia jest wydanie decyzji o stanie technicznym przed oddaniem samochodu do wyjazdu...


 20. Wzór ewidencja dokumentów nadzorowanych.docx

Wzór rejestr dokumentów nadzorowanych stosuje się w celu ewidencji ważnych dokumentów firmowych, do określenia warunków przechowywania (czas, miejsce), definiuje jednostki odpowiedzialne za gromadzenie, symbole dokumentu...


 21. Wzór rejestru pism wpływających do kancelarii ogólnej.docx

Wzór rejestru pism przychodzących do kancelarii ogólnej, idealnie nadaje się do prowadzenia ewidencji pism wpływających z zewnątrz. Formularz zawiera nagłówek oraz tabelę, w której znajduję się miejsce na: numer porządkowy pisma, data otrzymania pisma...


 22. Wzór zezwolenia na wjazd pojazdu na teren zakładu.docx

Wzór zezwolenia na wjazd pojazdu na teren zakładu. Formularz jest dokumentem potwierdzającym dla osób wjeżdżających do firmy na wykonanie określonych czynności na jej terenie. W dokumencie znajduje się miejsce na opis pojazdu,cel wjazdu...


 23. Wzór spis zawartości segregatorów.docx

Wzór rejestr zawartości segregatorów to dokument pomocny w ewidencji segregatorów lub teczek z dokumentami. W dokumencie znajduje się miejsce na symbol/numer segragatora, nazwę oraz miejsce na opis zawartości poszczególnych segregatorów...


 24. Wzór upoważnienie osoby do wykonania wizji lokalnej.docx

Wzór upoważnienie osoby do przeprowadzenia wizji lokalnej  stosuję się w celu zbadania przez osobę upoważnioną zaistniałych okoliczności w jakimś miejscu i czasie. Upoważnienie takie może być stałe, czasowe lub jednorazowe. Dokument jest dość uniwersalny można go dostosować do różnego rodzaju wizji dzięki temu...


 25. Wzór rejestru opiekunów budynku.docx

Wzór rejestru użytkowników obiektów służy do prowadzenia ewidencji użytkowników zajmującymi się danymi obiektami należącymi do własności firmy, mogą to być np. kotłownie, pomieszczenia specjalne, budynki gospodarcze itp. itd...


 26. Wzór karty wypożyczeń przedmiotów.docx

Wzór karty wypożyczenia przedmiotów stosuję w przypadku imiennego udostępnienia lub pożyczenia podmiotów należących do własności firmy, karta definiuje kto, jak, do kiedy i jakie przedmioty mogą być udostępnione. Formularz jest w pełni edytowalny można go dostosować do różnego rodzaju wypożyczeń i udostępnień maszyn, książek,  itp. itd...


 27. Wzór zgłoszenia za dużej ilości prac do wykonania.docx

Wzór dokumentu zgłoszenie za dużej ilości prac do wykonania to formularz służący do powiadomienia zarządu firmy i/lub działu nadzorującego prace i/ub firmę zlecającą pracę o nadwyżce prac w danej komórce...


 28. Wzór zestawienia rozbieżności stanowisk.docx

Wzór zestawienie rozbieżnych stanowisk jest to dokument wykorzystywany do zapisania postulatów różnych stanowisk stron zainteresowanych odnoszących się do konkretnej sprawy. Dokument jest w pełni edytowalny...


 29. Wzór zgłoszenia nadwyżki pracowników w dziale.docx

Wzór dokumentu zgłoszenie nadwyżki pracowników to dokument służący do zawiadomienia działów kadrowych w firmie o nadwyżce pracowników w danym dziale. Dokument jest kompleksowym narzędziem nie tylko służy do powiadomienia odpowiednich służb w firmie...


 30. Wzór lista prac do zrealizowania w firmie.docx

Wzór lista prac do zrealizowania w firmie to formularz, w którym osoba zlecająca określa zadania do realizacji w danym okresie czasu, formularz definiuje kto, w jakim terminie i za jakie zadanie jest odpowiedzialny...


 31. Wzór ewidencja formularzy.docx

Wzór rejestru formularzy jest to dokument służący do ewidencji istniejących formularzy w firmie. Wzór dokumentu zawiera nagłówek, tytuł dokumentu, opis dokumentu, tabelę do szczegółowej ewidencji...


 32.Wzór karta imienna wypożyczeń przez pracownika.docx

Formularz karta imienna pobrań / wypożyczeń przez osobę stosuje się w celu ewidencji pobrań określonych przedmiotów ( książki, gry, maszyny, itp.) dla danej osoby. Dokument ten można zastosować do każdego rodzaju rejestru wypożyczeń przez daną instytucję (  może być to również firma itp. )...


 33. Wzór karty zastępczej akt osobowych.docx

Wzór karta zastępcza akt osobowych stosuję się w przypadku wypożyczenia określonych akt w obrębie komórki organizacyjnej. Wypełnianą kartą  umieszcza się w miejsce wypożyczonych dokumentów...


 34. Wzór pierwszej strony akt osobowych BE 50.docx

Wzór opisu akt osobowych BE 50 stanowi fundamentalną podstawę archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z danym pracownikiem w zakładzie. Stosuję się jako pierwszą stronę teczki o pracowniku. Dokument zawiera nagłówek, stosowny tytuł wzoru, oznaczenie dokumentu kodem BE 50...


 35. Wzór rejestru pobrań / wypożyczeń akt osobowych.docx

Wzór rejestru wypożyczeń akt to dokument służący do ewidencji wypożyczeń wszystkich akt w danej jednostce organizacyjnej. Może być użyty do rejestru wszystkich wypożyczeń w danym dniu lub dowolnym okresie czasu...


 36. Wzór spis zdawczo odbiorczy pism  / materiałów archiwalnych do państwowego archiwum.docx

Wzór spis zdawczo odbiorczy materiałów archiwalnych stosuję w celu przekazania akt archiwalnych z danej jednostki organizacyjnej do państwowego archiwum akt. Dokument jest uniwersalny nadaje się do przekazania dokumentów do każdej państwowej jednostki archiwizującej znajdujących się na terytorium Polski...


  37. Wzór karty stanowiska specjalistycznego.docx

Wzór karty stanowiska specjalistycznego to profesjonalny dokument określający szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i udziału w procesach wew/zew.( udział w  auiditach, wyjazdy służbowe , udział w komisjach itp. ) . Karta określa ponad 20 podstawowych kwestii związanych z kryteriami...


 38. Wzór określenie celów operacyjnych.docx

Wzór cele operacyjne to uniwersalny dokument stosowany do określania celów dla różnych podmiotów społeczno - gospodarczych, dokument ten można zastosować do wyznaczania celi operacyjnych np. w zakresie szkolnictwa lub zakresie ochrony środowiska...


 39. Wzór wniosku o zatrudnienie pracownika.docx

Wzór wniosek o zatrudnienie pracownika to profesjonalny dokument używany do zgłoszenia o zapotrzebowaniu przyjęcia pracownika w firmie lub komórce organizacyjnej na dane stanowisko. Dokument definiuje dokładnie jakiego stanowiska dotyczy zgłoszenie, ilość wakatów, jaka osoba jest szukana na to miejsce...


 40. Wzór zgłoszenie wolnego stanowiska pracy i wniosek o przeniesienie.docx

Wzór zgłoszenie wolnego stanowiska pracy i wniosek o przeniesienie pracownika to kompleksowy dokument służący do zgłoszenia zapotrzebowania obsadzenia stanowiska pracy w danej komórce organizacyjnej oraz do przeniesienia osoby z innej komórki organizacyjnej na to miejsce...


 41. Wzór karta szkoleń pracownika.docx

Wzór indywidualna karta szkoleń pracownika służy do rejestru wszystkich ukończonych szkoleń, kursów, lub egzaminów przez danego pracownika lub ucznia w danej komórce organizacyjnej...


 42. Wzór zapotrzebowanie na szkolenia pracowników.docx

Wzór zapotrzebowanie na szkolenia jest to dokument stosowany do zgłoszenia potrzeb na egzaminy i/lub szkolenia wewnętrzne lub zewnętrzne pracowników w danej jednostce/komórce organizacyjnej...


 43. Wzór doszkolenie pracownika.docx

Wzór dokształcanie pracownika stosuje się w celu podniesienia kwalifikacji danego pracownika, który nie spełnia wymagań określonych w charakterystyce stanowiska. Dokument jest wypełniany przez kierownika komórki organizacyjnej, który zgłasza pracownika na indywidualny program szkoleń...


 44. Wzór grupowa lista szkoleń.docx

Wzór zbiorcza lista szkoleń pracowników stosuje się w celu sporządzenia listy wszystkich zaplanowanych szkoleń lub kursów w jednym zestawieniu dla dowolnej liczby uczestników. Formularz określa dokładnie nazwę kursu i kto zostaje na niego wysłany w zestawieniu zbiorczym...


 45. Wzór zbiorczy plan szkoleń.docx

Wzór grupowy plan szkoleń stosuje się w celu ewidencjonowania oraz wstępnej wyceny kosztów zaplanowanych szkoleń pracowników w danym okresie czasu. Formularz zawiera miejsce na planowany temat szkolenia, planowaną liczbę uczestników oraz źródło finansowania...


46. Wzór kartoteki.docx

Formularz wzoru kartoteki. Pierwsza strona dokumentu zawiera miejsce na: symbol klasyfikacji, numer i tytuł normy, w jakim zakresie i od kiedy obowiązuje oraz uwagi. Druga strona posiada...


 47. Wzór rejestru dokumentacji napływającej z zewnątrz.docx

Formularz rejestru dokumentacji napływającej z zewnątrz. Dokument idealnie nadający się do prowadzenia ewidencji rejestru dokumentacji techniczno-ruchowej...


48. Wzór rejestru sprzętu w służbie.docx

Formularz rejestru maszyn i urządzeń w służbie. Dokument idealnie nadający się do prowadzenia rejestru i archiwizacji danych dotyczących maszyn i urządzeń eksploatowanych...


 {/simplepopup}

 

 

Aby pobrać potrzebny dokument wystarczy wypełnić kilka pól  i gotowe, trwa to niecałą minutę.